„Fundacja im. Stefana Żeromskiego”, z siedzibą w Strawczynie, została założona 9.04.2014 roku, a wpisana do KRS 23 września 2014.
Pierwotnie najważniejszym celem Fundacji (w związku z bezrobociem w województwie świętokrzyskim przekraczającym 17%) była pomoc w zakresie poszukiwania pracy oraz pomoc w rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej.
W związku z poprawą sytuacji na rynku pracy, priorytetem Fundacji stała się działalność na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz ochrona przyrody i promocja regionu świętokrzyskiego.
Celem ponadczasowym jest pomoc potrzebującym.

Zgodnie ze statutem najważniejsze cele Fundacji to:
1. Pomoc społeczna:
– wspieranie osób mniej zaradnych w poszukiwaniu pracy, doradztwo i wspieranie w rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
– wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
– organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób ubogich, a także ofiarom klęsk żywiołowych i wojen,
2. Edukacja:
– wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
– wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia, w tym poprzez stypendia,
– popularyzacja wiedzy o dorobku literackim Patrona Fundacji oraz jego idei zbudowania Polski jako kraju powszechnego dobrobytu, tolerancji i równości,
3. Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób chorych, zwłaszcza osób i chorób nie w pełni finansowanych z funduszy publicznych,
4. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz ochrony przyrody – promocja regionu świętokrzyskiego.
Pełny statut Fundacji jest dostępny w zakładce.