Władzami, czyli organami Fundacji, są:
- Zarząd
- Rada Fundacji

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, na którego czele stoi Prezes Zarządu.
Prezesem Zarządu jest Krzysztof Zawada.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy m.in. administrowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
Rada Fundacji jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodległym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się aktualnie z 4 członków:

Jerzy Bukowski Przewodniczący Rady Fundacji
Ryszard Garus Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Sławomir Wiewióra Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Agnieszka Jachimowska Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji