Mija właśnie 5 lat od utworzenia Fundacji im. Stefana Żeromskiego, więc czas na refleksje i podsumowania.

            Fundacja została założona w 2014 roku, gdy bezrobocie w województwie świętokrzyskim wynosiło ok. 14 %, a znaczny odsetek grupy bezrobotnych stanowili ludzie młodzi, a zwłaszcza absolwenci szkół. Dla twórców Fundacji było zatrważające, jak bardzo młodzi ludzie są nieprzygotowani do „walki” o pracę. Nie umieli się pozytywnie zaprezentować, pokazać swoich walorów i pozytywów. Nie umieli napisać swojego CV ani listu motywacyjnego. Nie mieli pojęcia o tworzeniu biznes-planu…(Powyższe uwagi dotyczą oczywiście środowiska wiejskiego w województwie świętokrzyskim – „młode wilki” w stolicy świetnie sobie radziły i radzą).

Było to głównym impulsem do utworzenia Fundacji:  chęć niesienia pomocy bezrobotnym – pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, poprzez warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia i doradztwo, a także pomocy w rozpoczęciu samodzielnej działalności gospodarczej.  Ówczesny rząd obiecywał, iż organizacje pozarządowe działające w obszarze walki      z bezrobociem, będą wspierane przez fundusze centralne i lokalne – gdyż są bardziej efektywne niż urzędy pracy.  Fundacja im. Stefana Żeromskiego nie czekając na fundusze rozpoczęła cotygodniowe dyżury doradcze w lokalu użyczonym przez gminę Strawczyn. Szybko okazało się, że obietnice rządowe nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości – fundusze na walkę z bezrobociem kierowane były nadal do urzędów pracy a nie do organizacji pozarządowych.                                                                                                                                                                                                    W takiej sytuacji Zarząd Fundacji rozpoczął poszukiwanie dostępnych środków finansowych na inne cele statutowe, pisząc wnioski o dofinansowanie w ogłaszanych konkursach o tematyce zbieżnej z celami fundacji: promocji regionu, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego.                                                                                                                                                                                                                              W efekcie spośród kilkudziesięciu napisanych wniosków projektowych, kilka uzyskało akceptację komisji konkursowych i zostało zrealizowanych.                                                                                                                                                                                                       Pierwszym zrealizowanym projektem był projekt PROW  związany z Patronem Fundacji i miejscem Jego urodzenia: projekt pt. „Rowerem i kajakiem – Wiernej Rzeki szlakiem”. Częścią projektu była impreza promująca Strawczyn – miejsce urodzin Stefana Żeromskiego z okazji 150 rocznicy urodzin pisarza.

W roku 2015 pozyskane w wyniku w. w. projektu kajaki umożliwiły  realizację charytatywnych spływów kajakowych a przychody pozwoliły na sfinansowanie innych celów  i częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji  tj. księgowości , kosztów biurowych   i kosztów dojazdów.

Rok 2016 to rok realizacji projektu FIO 2016 „Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy” -aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn w okresie od 2016-05-01do 2016-12-31 – dofinansowanie  w wysokości 85 875 zł – w partnerstwie z Gminą Strawczyn.

Rok 2017 to realizacja projektu  NFOŚiGW  „Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska” – pt. „Oczko wodne-oczkiem w głowie” w tym budowa wieżyczki widokowej – wysokość dotacji 19 060 zł – we współpracy z Nadleśnictwem Kielce i Gminą Strawczyn.

Wiele wysiłku kosztowały zabiegi o uratowanie i renowację „Kołłątajówki” tj. ruin pałacu Hugona Kołłątaja w Wólce Kłuckiej – docelowo „Kołłątajówka” mogłaby stać się Muzeum Hugona Kołłątaja. Właściciele „Kołłątajówki” użyczyli nieruchomość Fundacji jednak wieloletnie starania o wsparcie  u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nie przyniosły rezultatów.Nie było też odzewu od sponsorów prywatnych.

Podsumowanie

            Praca społeczna Zarządu i Rady Fundacji im. Stefana Żeromskiego bez wsparcia finansowego ze strony  Państwa czy Samorządu, pomimo społecznikowskiego zapału, musi mieć ograniczony rozmiar.

Pomimo namacalnych, konkretnych efektów, trzeba uznać, że Fundacja nie może realizować celów, które uznaje za najważniejsze, a realizuje cele poboczne w ramach realizacji projektów konkursowych. Zrealizowane projekty wpłynęły na wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Strawczyn i okolic. Dwa filmy promujące gminę zostały zrealizowane przez Fundację (http://www.strawczyn.pl/index.php/o-gminie/filmy-promujace-gmine-strawczyn). Gmina Strawczyn dzięki (m. in.) działalności naszej Fundacji została wyróżniona w kilku rankingach gmin np. Świętokrzyska Victoria,  Lider Gospodarki Regionalnej.

Aktualnie Fundacja czeka na werdykt jury konkursu FIO 2019, jednak nadal nie ma żadnych stabilnych środków finansowych na pokrycie kosztów, jak usługi  księgowe, koszty pracy, koszty przejazdu,  koszty materiałów biurowych czy też koszty obsługi konta bankowego. Poza okresem realizacji projektów, żaden przychód nie trafia do kasy Fundacji. Pozyskane w wyniku projektu PROW pt. „Rowerem i kajakiem – Wiernej Rzeki szlakiem” kajaki, pozwalają na realizację spływów charytatywnych, jednak obsługa, koszty transportu – to już koszty wolontariuszy. Przychodów nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów księgowości, paliwa i materiałów biurowych – z tytułu pracy nikt nie dostaje wynagrodzenia (poza 8-miesięcznym okresem realizacji projektu FIO 2016).

Zarządowi i Radzie Fundacji nie brakuje zapału i pomysłów na działania, jednak bez środków zewnętrznych działalność będzie akcyjna – w ramach projektów, albo bez-kosztowa.

Ostatnio podjętym działaniem jest wniosek do programu PROO – o środki na kampanię fundraisingową – po 5 latach już wiadomo, że nikt nie spieszy z darowizną – pozyskiwanie środków od darczyńców w dzisiejszych czasach wymaga takich samych technik (fundraisingowych)  jak sprzedawanie produktów na zatłoczonym rynku.

Serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie naszych działań w ciągu 5 lat kierujemy do Gminy Strawczyn, Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Nadleśnictwa Kielce oraz wszystkich  przyjaciół-wolontariuszy, których nazwisk tu nie wymieniamy z obawy by kogoś nie pominąć.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i mamy nadzieję na dalszą współpracę przy realizacji ciekawych projektów.

 

Zarząd i Rada Fundacji im. Stefana Żeromskiego